Legislatíva

Legislatíva

Legislatíva

Sledujeme dôležitú legislatívu na národnej a európskej úrovni. Aktívne formujeme návrhy pre podporu zdravého a férového podnikateľského prostredia v odvetví elektrickej mobility.

Tvoríme pozičné dokumenty k prioritným témam. Predkladáme legislatívne návrhy ministerstvám a štátnym orgánom.

Európska legislatíva a politiky vychádzajú zo Zelenej dohody EÚ (EU Green Deal), ktorou Európska únia reaguje na rastúce výzvy vyplývajúce z klimatickej krízy.

Cieľom tejto dohody je znížiť do roku 2030 emisie skleníkových plynov najmenej o 55% (v porovnaní s úrovňou v 1990) a dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050. Tieto strategické ciele by sa mali dosiahnuť implementáciou komplexného balíka legislatívnych aktov zameraných na klímu – Fit for 55.

Oblasti e-mobility sa v rámci balíka Fit for 55 týka viacero nariadení a smerníc smerovaných na emisie z vozidiel, nabíjaciu infraštruktúru, batérie a priemyselnú politiku.

Schválené Nariadenie EÚ o emisných štandardoch CO2 pre nové osobné vozidlá a ľahké úžitkové vozidlá (dodávky) stanovuje trajektóriu pre postupné zníženie emisií do roku 2035 o 100%. Prakticky to znamená, že od roku 2035 bude ekonomicky výhodné uvádzať na trh osobné vozidlá a dodávky s nulovými emisiami CO2. Registrácia vozidla s vyššími emisiami ako 0 g CO2/km nebude priamo zakázaná, no jeho výrobca bude musieť zaplatiť do európskeho rozpočtu poplatok podľa stanoveného vzorca. Nariadenie dodržiava princíp technologickej neutrality a necháva na výrobcoch automobilov, akou technológiou (pohonom) cieľ nulových emisií dosiahnu.

V prvej polovici 2023 Európska komisia navrhla novelou sprísnenie cieľov v už schválenom Nariadení EÚ o emisných štandardoch CO2 pre nové ťažké nákladné vozidlá. Tento návrh pokrýva nákladné vozidlá (nad 5 t) a autobusy (nad 7,5 t) a okrem iného stanovuje cieľ zníženia emisií CO2 pre nákladné vozidlá o 45% do 2030 a o 65% do 2035. Novoregistrované mestské autobusy by mali byť od roku 2030 už iba bezemisné.

Schválené Nariadenie EÚ o infraštruktúre pre alternatívne palivá (AFIR) definuje záväzné ciele pre budovanie nabíjacej infraštruktúry v členských krajinách (tzv. kapacitné ciele ako aj na základe vzdialenosti medzi nabíjacími bodmi). Definuje aj množstvo detailov k prevádzkovaniu nabíjacích staníc. Okrem iného sú to minimálne štandardy služby z pohľadu autentifikácie a platieb či zobrazovania ceny za nabíjanie.

V legislatívnom procese je aktuálne aj revízia Smernice o energetickej hospodárnosti budov (EPBD), ktorá sa dotýka aj cieľov a podmienok inštalovania nabíjacích staníc v obytných a administratívnych budovách. Táto novela okrem iného navrhuje sprísniť ciele pre predprípravu inštalácie nabíjačiek (predkáblovanie) ako aj zvýšiť záväzné minimálne počty nabíjacích staníc v novopostavených alebo rekonštruovaných hromadných

Schválené Nariadenie EÚ k batériám komplexne definuje množstvo detailov k výrobe batérií a okrem iného aj podmienky ich recyklácie po skončení jej životného cyklu. Pre ilustráciu, stanovená miera recyklácie pre celú batériu je na úrovni 70% (od 2030) a špecificky pre aktívne materiály na úrovni 95% (kobalt, meď, nikel) resp. 80% (lítium). V legislatívnom procese je aktuálne aj Nariadenie o podpore emisne neutrálnych technológií (Net Zero Industry Act), ktoré je zamerané na odstraňovanie bariér a na podporu rozširovania výrobných kapacít vo vybraných odvetviach (vrátane batériového priemyslu a technológií pre energetiku). Ďalším právnym aktom, ktorý je aktuálne v legislatívnom procese, je Nariadenie o kritických surovinách (Critical Raw Matrials Act).

Slovensko ako členská krajina EÚ je zaviazané kompletne implementovať prijaté záväzky a pravidlá európskej legislatívy a politík. To sa týka tak prijatej Zelenej dohody EÚ (EU Green Deal) ako aj právnych legislatívnych aktov vyplývajúcich z balíka Fit for 55.

Priama účinnosť pravidiel (bez potreby novely slovenských zákonov) sa týka všetkých prijatých nariadení EÚ, ktoré platia v znení zverejnenom v Úradnom vestníku EÚ. Toto sa týka nariadení zameraných na znižovanie emisií z vozidiel, nabíjacu infraštruktúru (AFIR) ako aj na batérie a priemyselnú politiku. 
Transponovanie do slovenskej legislatívy si vyžaduje novela európskej Smernice o energetickej hospodárnosti budov (EPBD), ktorej znenie bude po jej finálnom schválení potrebné preniesť do slovenského Zákona o záko..

Primárnu úpravu podnikania v oblasti e-mobility definuje Zákon o energetike, ktorý definuje základné pojmy a aj podmienky služby nabíjania. Prevádzkovanie nabíjacej stanice a poskytovanie nabíjania nie je vnímané ako podnikanie v energetike, z čoho vyplýva, že poskytovateľ tejto služby nemusí plniť povinnosti súvisiace s predajom elektriny. V tomto zákone sú definované aj pojmy ako nabíjacia stanica či nabíjací bod a povinnosti smerom na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vrátane ohlasovacej povinnosti prevádzkovateľa verejného nabíjacieho bodu.

V zmysle Zákona o energetike je tiež pri pripájaní nabíjacej stanice s celkovým inštalovaným výkonom vyšším ako 100 kW potrebné podať žiadosť o pripojenie do distribučnej sústavy a uzatvoriť s prevádzkovateľom distribučnej sústavy zmluvu o pripojení.

Schválené Nariadenie EÚ o infraštruktúre pre alternatívne palivá (AFIR) definuje záväzné ciele pre budovanie nabíjacej infraštruktúry v členských krajinách (tzv. kapacitné ciele ako aj na základe vzdialenosti medzi nabíjacími bodmi). Definuje aj množstvo detailov k prevádzkovaniu nabíjacích staníc. Okrem iného sú to minimálne štandardy služby z pohľadu autentifikácie a platieb či zobrazovania ceny za nabíjanie.

V legislatívnom procese je aktuálne aj revízia Smernice o energetickej hospodárnosti budov (EPBD), ktorá sa dotýka aj cieľov a podmienok inštalovania nabíjacích staníc v obytných a administratívnych budovách. Táto novela okrem iného navrhuje sprísniť ciele pre predprípravu inštalácie nabíjačiek (predkáblovanie) ako aj zvýšiť záväzné minimálne počty.

Viacero opatrení zameraných na rozvoj elektromobility je obsiahnutých vo vládou prijatom Akčnom pláne pre elektromobilitu. Okrem iného tento dokument plánuje so zavedením dotácie na nákup elektromobilov, viacerými daňovými zvýhodneniami pri nákupe a nabíjaní elektromobilov zameraných na firmy či s užívateľskými výhodami pre zelené evidenčné značky. Medzi opatrenia bola začlenená aj podpora pre výstavbu nabíjacej infraštruktúry rôzneho druhu.

Finančná podpora v objeme 46 miliónov EUR na rôzne druhy nabíjacích bodov je schválená v Pláne obnovy a odolnosti. Viac ako 10 miliónov EUR je smerovaných na podporu miest, viac ako 6 miliónov pre právnické osoby a za vyše 30 miliónov EUR by sa mali budovať huby s ultrarýchlymi nabíjacími bodmi na diaľničných odpočívadlách.

SEVA Business Hubs

Rozvíjame iniciatívy špecificky zamerané na najdôležitejšie témy v oblasti e-mobility. Cieľom je vytvoriť platformy, ktoré poskytujú priestor na spoluprácu firiem a jednotlivcov v tematicky orientovanom „business hube“.

Spoločne chceme o týchto témach ešte detailnejšie informovať štátnu správu, odbornú verejnosť a médiá, podporiť vzájomné zdieľanie informácií, organizovať podujatia, rozvíjať networking a ekosystém.

Chcete sa stať partnerom niektorého z našich hubov alebo máte tému, ktorá by bola zaujímavá pre nový hub? Ozvite sa nám.

O SEVA

Reprezentujeme väčšinu súkromných spoločností v sektore e-mobility na Slovensku.

Spoločne pracujeme na zdravom a férovom podnikateľskom prostredí. Predkladáme legislatívne návrhy ministerstvám a štátnym orgánom. Robíme osvetu medzi odbornou a širokou verejnosťou. Podporujeme domáce inovácie a zapájame sa do rozvojových projektov. Čítaj viac

Dozvedieť sa viac
Používame súbory cookies na zaistenie funkčnosti webu a s vaším súhlasom aj na personalizáciu obsahu našich webových stránok. We use cookies to ensure the functionality of the website and, with your consent, to personalize the content of our website. View more
Nastavenia cookies
Súhlasím
Odmietnuť
Cookies
Zásady súborov cookies
Názov súboru cookie Active
Čo sú cookies? Súbory cookies a ďalšie technológie nám pomáhajú zlepšovať naše služby, pomáhajú nám analyzovať výkon webu a umožňujú nám pomáhať zákazníkom vo výbere správneho tovaru. V nastavení si môžete vybrať, ktoré cookies môžeme používať. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. What are cookies? Cookies and other technologies help us improve our services, help us analyze website performance and enable us to help customers choose the right product. In the settings, you can choose which cookies we can use. You can withdraw your consent at any time.
Uložiť nastavenia
Nastavenia cookies