Poľsko chce masívne dotovať elektrokamióny, Slovensku hrozí strata trhu

Poľsko, ktoré aktuálne zabezpečuje 27 % dopravných výkonov v nákladnej doprave na vnútornom trhu Európskej únie, posúva latku so svojim návrhom dotačnej schémy pre bezemisnú dopravu na celkom novú úroveň. Naopak – slovenskí autodopravcovia, ktorí pokrývajú približne 3 % tohto trhu, čelia riziku ďalšieho znižovania objemu dodávok, ak im Slovensko nedokáže promptne pomôcť adekvátnou podporou pri kúpe nových ekologických vozidiel.

V kontexte aktuálnej dynamiky prechodu na ekologickejšie formy dopravy v Európe si najnovšia iniciatíva Poľska zasluhuje našu špeciálnu pozornosť. Schéma na podporu nákupu bezemisných nákladných vozidiel a budovanie verejných nabíjacích parkov (hubov) pre eHDV, ktorá u našich severných susedov už čaká na finálne schválenie, môže predstavovať zásadný krok vpred pre celý sektor poľskej nákladnej dopravy. S rozpočtom spolu až 3 miliardy zlotých (takmer 700 miliónov eur) nastavuje táto schéma nové štandardy podpory ekologickej nákladnej dopravy, ktorými sa môžeme inšpirovať aj u nás.

Už v súčasnosti registrujeme záujem významných zadávateľov prepravných výkonov o nízkoemisnú resp. celkom bezemisnú prepravu, a to aj v našom regióne. Schopnosť uspokojiť takéto požiadavky bude z dlhodobého hľadiska podstatná pre celý sektor a rozhodujúcim faktorom pre existenciu niektorých dopravcov už dnes. Podmienky na realizáciu bezemisných prepráv sú však aktuálne veľmi náročné: obstarávacia cena bezemisného vozidla je výrazne vyššia a dopravcovia nemajú k dispozícii potrebnú infraštruktúru nabíjania. Na prekonanie týchto bariér a získanie schopnosti obstáť v náročnej konkurencii je preto nevyhnutná krátkodobá pomoc štátu vytvárajúca porovnateľné podmienky aj pre slovenských dopravcov.

Poliaci už medzitým čakajú na schválenie dotačného programu, v rámci ktorého rozdelia miliardu zlotých na „dorovnávanie“ cien elektrických kamiónov a ďalšie dve miliardy zlotých investujú do budovania nabíjacej infraštruktúry, a to nielen tej verejnej, ale aj súkromnej (v depách, logistických centrách a pod.).

Výhody, ktoré majú bezemisné vozidlá na cestách, sa aktuálne rozširujú aj postupným zavádzaním smernice 2022/362 EÚ, známej aj ako Eurovignette, do praxe. Pri výpočte diaľničných poplatkov zohľadňuje Eurovignette aj emisnú stopu vozidla. V dôsledku toho nákladné vozidlá s konvenčným pohonom a vyššou emisnou stopou čelia podstatnému nárastu mýtnych poplatkov (v Nemecku napríklad až 83 %). Bezemisné vozidlá sú zvýhodnené a dočasne od poplatkov úplne oslobodené. To vytvára výraznú finančnú úsporu na strane bezemisných vozidiel, čím zásadne zvyšuje ich konkurencieschopnosť.


Návrh dotačného programu pre bezemisné nákladné vozidlá v Poľsku

Program s rozpočtom 3 miliardy zlotých (takmer 700 miliónov eur), financovaný z Modernizačného fondu s účasťou Európskej investičnej banky (EIB), momentálne čaká na schválenie. Podľa navrhovaných parametrov budú oprávnené kategórie vozidiel N2 a N3, pričom základom pre určenie úrovne podpory bude rozdiel v nákupnej cene medzi vozidlami s vnútorným spaľovaním a batériovými elektrickými vozidlami. Táto štruktúra programu je kľúčová, keďže nevyžaduje formálne notifikácie, čo by malo výrazne skrátiť čas potrebný na jeho zavedenie. Podpora bude priznaná pri nákupe aj pri leasingu, čo firmám poskytuje flexibilitu pri výbere optimálneho spôsobu financovania. Na nákup vozidiel je vyčlenená tretina rozpočtu. Zo zvyšných dvoch miliárd zlotých podporia budovanie nabíjacej infraštruktúry, pričom bude možné preplatiť až 100 % oprávnených nákladov v prípade verejne prístupných nabíjacích staníc. Tie môžu byť umiestnené v distribučných centrách (depách), no prednostne by mali byť budované pozdĺž transeurópskej dopravnej siete (TEN-T), čo podporí vytvorenie súvislej nabíjacej infraštruktúry naprieč krajinou a umožní efektívnejšiu a ekologickejšiu logistiku.


Aby sme ochránili a v ideálnom prípade aj posilnili pozíciu slovenských autodopravcov, bude nevyhnutné, aby sa naša vláda inšpirovala príkladom z Poľska (Rakúska, Nemecka, Českej republiky…) a zaviedla čo najskôr podobnú dotačnú schému pre obstaranie bezemisných nákladných vozidiel aj u nás. Opatrenia by mali zahŕňať nielen priamu finančnú podporu nákupu alebo leasingu, ale aj investície do vybudovania potrebnej infraštruktúry. Podpora by mala byť štruktúrovaná tak, aby bola prístupná pre podniky rôznej veľkosti, avšak s dôrazom na malé a stredné firmy, ktoré tvoria značnú časť slovenského sektoru nákladnej dopravy. Ďalej je kriticky dôležité, aby opatrenia zahŕňali aj podporu výstavby a rekonštrukcie verejných nabíjacích staníc pre nákladnú dopravu s osobitným zameraním na hlavné dopravné koridory, aby mohli dopravcovia efektívne využívať svoje bezemisné vozidlá nielen pri vnútroštátnej, ale aj medzinárodnej preprave.

Čo najrýchlejšie zavedenie týchto opatrení je nevyhnutné nielen pre zachovanie konkurencieschopnosti slovenských dopravcov, ale aj pre podporu širšieho prechodu na ekologickejšiu dopravu v súlade s cieľmi Európskej únie v oblasti udržateľnej dopravy a zníženia emisií CO2. Veľkí zadávatelia dopravných výkonov už dnes v tendroch vyžadujú bezemisné vozidlá, pretože začali presne sledovať svoje vlastné emisie, vrátane tých z dopravy. Ak naši kamionisti nebudú mať bezemisné vozidlá, môžu v tendroch naraziť na vážne problémy, keďže zadávatelia preferujú flotily s nízkymi alebo nulovými emisiami.

Slovenská asociácia pre elektromobilitu pripravila a zverejnila v októbri minulého roku veľký report o Elektrifikácii cestnej nákladnej dopravy. Tento komplexný dokument poskytuje dôkladný prehľad o súčasnom stave v tejto oblasti u nás aj v zahraničí, súbor odporúčaní založený na skúsenostiach vyspelých elektrifikovaných krajín, analýzu výziev, ale aj potrebných legislatívnych opatrení smerujúcich k udržateľnejšej budúcnosti v oblasti ťažkej úžitkovej dopravy. Už vtedy sme upozorňovali, že alarmujúcim zistením je hrozba pre slovenských dopravcov, ktorí môžu čoskoro čeliť strate konkurencieschopnosti, ktoré sa odvtedy len zvýšilo zavedením podporných schém pre nákladnú dopravu v ďalších európskych krajinách. Report SEVA o Elektrifikácií cestnej nákladnej dopravy má slúžiť ako sprievodca na ceste k lepšiemu pochopeniu a implementácii elektrifikácie odvetví, ktoré je pre Slovensko tradične veľmi významné. Súčinnosťou vládnych stimulov, rozvoja infraštruktúry a podpory zo strany podnikateľského sektora môže Slovensko efektívne reagovať na výzvy a využiť príležitosti, ktoré prináša transformácia k bezemisnej nákladnej doprave.

Používame súbory cookies na zaistenie funkčnosti webu a s vaším súhlasom aj na personalizáciu obsahu našich webových stránok. We use cookies to ensure the functionality of the website and, with your consent, to personalize the content of our website. View more
Nastavenia cookies
Súhlasím
Odmietnuť
Cookies
Zásady súborov cookies
Názov súboru cookie Active
Čo sú cookies? Súbory cookies a ďalšie technológie nám pomáhajú zlepšovať naše služby, pomáhajú nám analyzovať výkon webu a umožňujú nám pomáhať zákazníkom vo výbere správneho tovaru. V nastavení si môžete vybrať, ktoré cookies môžeme používať. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. What are cookies? Cookies and other technologies help us improve our services, help us analyze website performance and enable us to help customers choose the right product. In the settings, you can choose which cookies we can use. You can withdraw your consent at any time.
Uložiť nastavenia
Nastavenia cookies