Európska únia zavádza clá na čínske EV. Aký vplyv to bude mať na naše automobilky?

Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA) je členom Európskej asociácie pre elektromobilitu (AVERE), ktorá v súvislosti so zavedením dovozných ciel na čínske elektromobily zverejnila nasledovnú tlačovú správu:

AVERE berie na vedomie nedávne oznámenie Európskej komisie o uložení dodatočných ciel na vozidlá dovážané z Číny na základe prvých zistení antisubvenčného vyšetrovania, ktoré sa začalo minulý rok, ale je opatrná v súvislosti s možnými dôsledkami. Preto upozorňuje zainteresované strany na nasledujúce skutočnosti:

Naše združenie sa naďalej plne zasadzuje za otvorený, na pravidlách založený a spravodlivý obchod, ktorý zabezpečí rovnaké podmienky pre všetky subjekty na trhu. Obchod medzi regiónmi na celom svete a Európou zostáva srdcom prosperity EÚ. AVERE vyzýva EÚ a Čínu, aby sa vyhli eskalácii obchodného napätia. Vyššie clá síce riešia krátkodobé problémy, ale často vedú k vyšším cenám, zníženej dostupnosti výrobkov a napätým medzinárodným vzťahom, pričom nič z toho nie je prospešné pre európskych spotrebiteľov ani výrobcov automobilov.

Namiesto toho sa domnievame, že EÚ by sa mala skôr zamerať na zvýšenie konkurencieschopnosti európskeho priemyslu. To zahŕňa podporný regulačný rámec, nákupné stimuly, prístup k dôležitým materiálom a cenovo dostupnej energii a dostatočnú nabíjaciu infraštruktúru.

Keďže Európska únia je naďalej lídrom v celosvetovom prechode na udržateľnú mobilitu, je nevyhnutné prijať priemyselnú stratégiu, ktorá doplní európsku zelenú dohodu a zákaz spaľovacích motorov do roku 2035, ktoré by sa mali zachovať v súčasnej podobe, aby automobilové spoločnosti mali istý legislatívny rámec pre svoje investície. Táto stratégia zameraná na budúcnosť poskytla výrobcom automobilov jasný smer a zachovanie tohto plánu je nevyhnutné na zachovanie konkurencieschopnosti európskeho priemyslu. Teraz bude mať európsky priemysel väčšiu istotu, pokiaľ ide o jeho konkurenčné postavenie, čo je o dôvod viac, aby ďalej urýchlil prechod na elektrické vozidlá.

Prvoradé musí byť zabezpečenie dostupnosti cenovo dostupných elektrických vozidiel (EV) na európskom trhu. Uľahčenie prechodu na elektrické vozidlá je rozhodujúce pre dosiahnutie našich environmentálnych cieľov a podporu spotrebiteľov pri prechode na ekologickejšie možnosti dopravy. Je nevyhnutné, aby politické opatrenia v konečnom dôsledku zvýšili dostupnosť a cenovú prístupnosť elektrických vozidiel pre európskych spotrebiteľov. Všetky príjmy z dovozných ciel by sa preto mali použiť na urýchlenie prechodu na e-mobilitu financovaním kritických kapacít na získavanie nerastných surovín v Európe, budovaním nabíjacej infraštruktúry a poskytovaním stimulov na výrobu elektrických vozidiel. Týmto prístupom by sa zabezpečilo, že prechod na e-mobilitu bude pre spotrebiteľov nákladovo efektívny a podporí sa rozvoj potrebnej infraštruktúry a rast priemyslu.


Čo bude nasledovať?

Dôležité je poznamenať, že clá dnešným dňom (13. jún 2024) nezačínajú hneď platiť. Predbežne zverejnené clá ešte nie sú v platnosti. Spoločnosti zaradené do vzorky majú teraz možnosť predložiť pripomienky len k správnosti výpočtov. Komisia potom najneskôr do 4. júla 2024 uverejní v Úradnom vestníku nariadenie, v ktorom podrobne vysvetlí predbežné zistenia, ktoré viedli k tejto výške ciel. Clá by nadobudli účinnosť nasledujúci deň po uverejnení.

Odo dňa nasledujúceho po uverejnení sa dočasné clá zabezpečia zárukou (vo forme, o ktorej rozhodnú colné orgány v každom členskom štáte). Nakoniec by sa vyberali len vtedy, ak a keď sa uložia konečné clá.

Po predbežnom zverejnení majú teraz dotknuté čínske automobilky možnosť predložiť pripomienky k správnosti predbežne zverejnených výpočtov svojich individuálnych ciel.

Komisia potom najneskôr do 4. júla 2024 uverejní v Úradnom vestníku nariadenie, v ktorom podrobne vysvetlí predbežné zistenia, ktoré viedli k určeniu výšky ciel. Clá by nadobudli účinnosť dňom nasledujúcim po uverejnení. Všetky zainteresované strany majú 15 dní na predloženie pripomienok. Pripomienky k informáciám, ktoré poskytli ostatné zainteresované strany v reakcii na zverejnenie predbežných zistení, by sa mali predložiť do 7 dní od uplynutia lehoty na predloženie pripomienok k predbežným zisteniam.

Podľa pravidiel EÚ, ak by ktorákoľvek spoločnosť vyrábajúca v Číne, ktorá nebola vybraná do konečnej vzorky, chcela, aby sa prešetrila jej konkrétna situácia, môže buď:

  • požiadať o individuálne preskúmanie (IP) v rámci súčasného prešetrovania, alebo
  • požiadať o zrýchlené preskúmanie v súlade so základným antisubvenčným nariadením hneď po uložení konečných opatrení (t. j. 13 mesiacov po začatí).

Keďže podmienky pre žiadosti podľa prvej možnosti už nie je možné splniť, pretože by to zabránilo včasnému ukončeniu prešetrovania, zistenia spoločností zaradených do vzorky sa uplatnia na ostatných vyvážajúcich výrobcov v Číne, ktorí neboli zaradení do vzorky. Pokiaľ ide o druhú možnosť, lehota na ukončenie takéhoto zrýchleného preskúmania je 9 mesiacov. Na základe odôvodnenej žiadosti môže jeden výrobca BEV v Číne – spoločnosť Tesla – dostať individuálne vypočítanú colnú sadzbu.

Napokon, zainteresované strany – vrátane čínskej vlády a čínskych spoločností – by mali možnosť predložiť širšie pripomienky a požiadať o vypočutie do 10 dní. Komisia by mala 4 mesiace na prijatie konečných zistení v rámci prešetrovania. Podstatné skutočnosti a analýza, na základe ktorých sa urobili konečné zistenia, by sa písomne oznámili zainteresovaným stranám (ďalej len „konečné zverejnenie“). Prípadné opatrenia by platili 5 rokov.


Aký vplyv môžu mať clá na slovenský automobilový priemysel?

  • Export vozidiel vyrobených na Slovensku do Číny dosahuje ročne objem 2,3 miliardy eur.
  • Približne 20 % produkcie bratislavského závodu Volkswagen je vyvážaných do Číny.
  • Ak Čína na zavedenie ciel zareaguje tak, ako to vopred avizovala (teda zavedie recipročné dovozné clá najmä na veľké vozidlá typu SUV so spaľovacími pohonmi), bude to mať na slovenský export významný negatívny vplyv.
  • Hoci to môže urýchliť transformáciu slovenského automotive smerom k výrobe bezemisných elektrických vozidiel, znamenalo by to výzvy v podobe transformácie dodávateľského reťazca.

„V diskusiách o zavedení dovozných ciel na čínske elektromobily by sme ako krajina mali stáť na strane tých, ktorí takéto zásahy do ekonomiky odmietajú. Ak by Čína odpovedala tak, ako pred časom avizovala (teda zavedením dovozných ciel na veľké vozidlá s objemom spaľovacieho motora nad 1500 cm3), znamenalo by to pre slovenských výrobcov stratu trhov a ohrozenie pracovných miest. Bloomberg napríklad menuje Slovensko ako krajinu, ktorá by spolu s Nemeckom bola čínskymi odvetnými clami zasiahnutá najviac v Únii. Na druhej strane, konkurenčný tlak Číny môže priniesť (a už dnes veľmi intenzívne prináša) akceleráciu vývoja, zefektívnenie výroby a jej zlacnenie. Je nevyhnutné podporiť transformáciu slovenského automobilového priemyslu a tiež celého lokálneho subdodávateľského reťazca smerom k elektromobilite tak, aby sme aj po postupnom útlme výroby spaľovacích pohonov ostali automobilovou veľmocou. Takmer 10 % zamestnancov u nás pracuje pre automotive a podiel na exporte je vyše 40 %. Ako si chceme tieto čísla udržať, keď budeme ďalej vyrábať spaľováky s veľkými motormi? Na elektromobilitu postupne prejdú všetci, a čím skôr to pochopíme ako príležitosť, tým lepšie,“ vyhlásil riaditeľ SEVA Patrik Križanský.


Aká je úloha členských štátov v celom procese zavedenia ciel?

Členské štáty boli informované v rovnakom čase ako zainteresované strany v prešetrovaní. V nadväznosti na riadny postup na ochranu obchodu členské štáty nehlasujú o výške dočasných vyrovnávacích ciel. Budú však informované o predbežných zisteniach Komisie pred ich uverejnením a následne budú hlasovať jednoduchou väčšinou v súlade s poradným postupom podľa pravidiel komitológie. Toto hlasovanie sa bude riadiť tzv. poradným postupom (bez záväzného účinku).

V konečnej fáze, pred uložením konečných opatrení, budú členské štáty hlasovať podľa postupu preskúmania podľa pravidiel komitológie. Toto hlasovanie bude mať záväzný účinok. Na vyjadrenie nesúhlasu s opatreniami je potrebná kvalifikovaná väčšina, rovnako ako na schválenie. Opatrenia však možno uložiť aj v prípade, že sa nedosiahne kvalifikovaná väčšina, ak hlasy proti nedosiahnu jednoduchú väčšinu.

Používame súbory cookies na zaistenie funkčnosti webu a s vaším súhlasom aj na personalizáciu obsahu našich webových stránok. We use cookies to ensure the functionality of the website and, with your consent, to personalize the content of our website. View more
Nastavenia cookies
Súhlasím
Odmietnuť
Cookies
Zásady súborov cookies
Názov súboru cookie Active
Čo sú cookies? Súbory cookies a ďalšie technológie nám pomáhajú zlepšovať naše služby, pomáhajú nám analyzovať výkon webu a umožňujú nám pomáhať zákazníkom vo výbere správneho tovaru. V nastavení si môžete vybrať, ktoré cookies môžeme používať. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. What are cookies? Cookies and other technologies help us improve our services, help us analyze website performance and enable us to help customers choose the right product. In the settings, you can choose which cookies we can use. You can withdraw your consent at any time.
Uložiť nastavenia
Nastavenia cookies