PRAVDA O EMISIÁCH ELEKTROMOBILOV:
sú skutočne ekologickejšie?

Krátka odpoveď je: „áno, sú“. Dlhšiu a sofistikovanejšiu odpoveď založenú na medzinárodných analýzach pripravil Aaron Fishbone, expert Slovenskej asociácie pre elektromobilitu (SEVA) na nadnárodnú legislatívu a komunikáciu v sektore elektromobility. Do diskusie o emisnej stope vyprodukovanej počas celého životného cyklu elektromobilov (EV) v porovnaní s vozidlami so spaľovacími motormi (ICE) prináša presvedčivé argumenty a tvrdé dáta, ktoré pomáhajú odhaliť pravdu za často sa opakujúcimi mýtmi o výsledkoch porovnania rozličných typov vozidiel.

Autor: Aaron Fishbone, Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA)

Neustále sa stretávame s množstvom dezinformácií a zavádzajúcich argumentov, ktoré koncept elektromobility neprávom kritizujú a podceňujú pozitívny environmentálny dopad batériových elektrických vozidiel. Tieto argumenty zámerne prehliadajú viaceré dôležité aspekty rozvoja, ako sú napríklad pokroky v technológii, zmeny v energetickom mixe jednotlivých krajín a celkový potenciál elektromobility pri znižovaní emisií CO2. Cieľom nášho pátrania v rôznych renomovaných zdrojoch bolo objasniť tieto fakty a ukázať, ako na tom elektromobily skutočne stoja v porovnaní s vozidlami so spaľovacími pohonmi z hľadiska ich emisnej stopy počas celého ich životného cyklu.

ELEKTROMOBIL VS. „SPAĽOVÁK“: KOMPARATÍVNA ANALÝZA EMISNEJ STOPY CO2 POČAS ŽIVOTNÉHO CYKLU AUTOMOBILU

PDF NA STIAHNUTIE

Pri hodnotení emisnej stopy CO2 bola v analyzovaných štúdiách použitá komplexná metodika, ktorá zohľadňuje celý životný cyklus vozidiel. Pokrýva všetky jeho aspekty – od ťažby nerastných surovín, cez samotnú výrobu vozidla a batérie, až po prevádzku a likvidáciu vozidiel vrátane recyklácie batérií. V prípade elektromobilov sa osobitná pozornosť venuje emisiám spojeným s výrobou, prevádzkou a následnou likvidáciou batérií, pričom do výpočtov vstupuje aj to, z akého zdroja pochádza elektrina používaná na ich nabíjanie. Pre ICE vozidlá sa započítava ťažba, výroba a preprava fosílnych palív. Všetky tieto údaje sú následne prepočítané na ekvivalent emisií CO2 na jeden kilometer jazdy. Takýto prístup umožňuje presné a komplexné porovnanie environmentálneho dopadu rôznych typov vozidiel, pričom do úvahy sú brané aj regionálne rozdiely v energetickom mixe a rôzne ďalšie prevádzkové faktory.

Zistenia analýz dokazujú, že elektromobily majú výrazne nižší environmentálny dopad v porovnaní s vozidlami so spaľovacím pohonom. Toto tvrdenie je podložené viacerými štúdiami od renomovaných organizácií, medzi ktorými je zvlášť významná analýza Medzinárodnej rady pre čistú dopravu z roku 2021, ktorá uvádza, že emisná stopa batériových elektrických vozidiel (BEV) je v Európe o 66 až 69 % nižšia než u vozidiel ICE. Tento rozdiel bude ešte výraznejší, ak zvážime pokračujúci prechod k obnoviteľným zdrojom energie a zlepšovanie procesov výroby a recyklácie batérií. Rovnaké alebo podobné zistenia potvrdilo päť nezávislých komplexných štúdií z rokov 2016 až 2021 od Európskej komisie, britského Ministerstva dopravy, Medzinárodnej rady pre čistú dopravu, Medzinárodnej energetickej agentúry a Švajčiarskeho kompetenčného centra pre energetický výskum.

Pokiaľ sa zameriame na výrobu a prevádzku vozidiel konkrétne na Slovensku, batériové elektromobily sú na tom z pohľadu ich celkovej environmentálnej stopy oveľa lepšou variantou ako vozidlá so spaľovacími motormi. Podľa analýzy Európskej únie vyprodukuje nový elektromobil v prevádzke od roku 2020 na Slovensku približne 130 g CO2 ekvivalentu na km, v porovnaní s približne 250 g v prípade využitia nafty. Do roku 2030 klesne objem emisií elektromobilu na približne 70 g CO2 / km, zatiaľ čo vozidlo s naftovým pohonom bude aj o sedem rokov produkovať stále ekvivalent 250 g CO2 / km. Konkrétne na Slovensku vzniká počas celého životného cyklu vozidla (výroba/prevádzka/likvidácia) väčšina celkových emisií už vo fáze výroby. Vďaka nízkoemisnému energetickému mixu je prevádzka elektromobilu u nás veľmi ekologickou.

Každá z analyzovaných štúdií upozorňuje na fakt, že elektrická sieť v Európe využíva postupne viac obnoviteľných zdrojov a výroba elektromobilov sa časom stáva energeticky menej náročnou. Nové typy batérií znižujú množstvo emisií „zabudovaných“ pri výrobe batériových článkov a stále lepšia recyklácia a opätovné používanie batérií a ich základných surovín ďalej znižujú negatívny dopad výroby a prevádzky elektromobilov na životné prostredie. Tieto očakávania sa v priebehu približne siedmych rokov od vydania prvej analyzovanej štúdie až po súčasnosť potvrdzujú reálnymi výsledkami aj v praxi. Nožnice medzi „spaľovákmi“ a elektromobilmi sa preto budú ďalej otvárať. Pri osobných automobiloch strednej veľkosti, ktoré sa budú registrovať v roku 2030, očakáva štúdia Medzinárodnej rady pre čistú dopravu nárast rozdielu v emisiách až na 74 % – 77 %. To by znamenalo, že namiesto jedného ICE by s rovnakou emisnou stopou mohli jazdiť po cestách až štyri elektromobily.

Zistenia skúmaných analýz jasne preukazujú, že elektromobily sú nielen aktuálnou, ale aj budúcou cestou k zníženiu emisií v dopravnom sektore. Vyvracajú mýty o ich vysokom environmentálnom dopade a ukazujú, že s pokračujúcim vývojom a zlepšovaním technológií bude ich prínos pre životné prostredie len rásť. Je našou povinnosťou poskytovať verejnosti presné a objektívne informácie, ktorými vyvraciame fámy šírené odporcami bezemisnej dopravy.

Používame súbory cookies na zaistenie funkčnosti webu a s vaším súhlasom aj na personalizáciu obsahu našich webových stránok. We use cookies to ensure the functionality of the website and, with your consent, to personalize the content of our website. View more
Nastavenia cookies
Súhlasím
Odmietnuť
Cookies
Zásady súborov cookies
Názov súboru cookie Active
Čo sú cookies? Súbory cookies a ďalšie technológie nám pomáhajú zlepšovať naše služby, pomáhajú nám analyzovať výkon webu a umožňujú nám pomáhať zákazníkom vo výbere správneho tovaru. V nastavení si môžete vybrať, ktoré cookies môžeme používať. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. What are cookies? Cookies and other technologies help us improve our services, help us analyze website performance and enable us to help customers choose the right product. In the settings, you can choose which cookies we can use. You can withdraw your consent at any time.
Uložiť nastavenia
Nastavenia cookies