Expert radí: nabíjanie služobného elektromobilu z domácej siete zamestnanca

Poskytovanie služobných elektrických vozidiel zamestnancom má vzostupný trend. Ich nabíjanie z domácej siete je praktické a jednoduché, pretože sa väčšinou nabíjajú v noci, pričom ráno zamestnanec odchádza z domu s nabitou batériou. Je to zárove§ v súčasnosti najlacnejšia alternatíva dobitia elektromobilu. Na druhej strane však najmä menšie spoločnosti stále nemajú zázemie potrebné na nabíjanie elektromobilu. Je teda pravdepodobné, že zamestnávatelia budú problematike domáceho nabíjania čeliť čoraz častejšie a zároveň budú vystavení otázke uplatnenia daňových výdavkov na nabitie elektromobilu, ako aj otázke refundácie a zdaniteľnosti tejto náhrady na strane zamestnanca.

Ing. Juraj Ďuratný je daňový poradca a externý spolupracovník SEVA.

Téma nabíjanie služobného elektromobilu z domácej siete zamestnanca nebola doteraz nikde komplexne riešená z pohľadu účtovníctva a daní. Jedinou dostupnou informáciou k nabíjaniu elektromobilov je doplnená informácia Finančnej správy SR k uplatňovaniu výdavkov (nákladov) na spotrebované pohonné látky u právnickej osoby z novembra 2022. Pasáže o elektromobilite sú ale stručné a naďalej veľmi všeobecné.

Podľa spomenutej informácie, ak chce zamestnávateľ o tejto náhrade za nabíjanie z domácej siete poskytnutej zamestnancovi účtovať a uplatňovať do výdavkov, musí byť vždy takéto poskytovanie náhrady dohodnuté v pracovnej zmluve alebo kolektívnej zmluve. Spomínaná informácia tiež odporúča, aby bol spôsob a postup účtovania zapracovaný do vnútorných predpisov spoločnosti.

Odporúčania Finančnej správy SR idú ešte ďalej a pre splnenie podmienky preukaznosti a vecnej súvislosti vzniknutých nákladov so zdaniteľným príjmom odporúčajú využiť všetky možné technické riešenia pre kontrolu oprávnenie osoby používať wallbox na nabíjanie elektromobilu len v súvislosti so služobným elektromobilom.

ILUSTRATÍVNY VÝPOČET NÁHRADY ZA NABÍJANIE ELEKTROMOBILU Z DOMÁCEJ SIETE ZAMESTNANCA

Zamestnanec počas kalendárneho mesiaca preukázateľne nabil z domácej siete elektrinu v celkovom objeme 300 kWh. Túto elektrinu preukázateľne použil na nabitie služobného elektromobilu. Faktúra od dodávateľa elektrickej energie je vystavená na zamestnanca a preukázateľná cena za dodávku a distribúciu 1 kWh elektriny je 0,20 eur s DPH. Mesačná náhrada by v tomto zjednodušenom prípade predstavovala sumu 60 eur. Zamestnancovi bol pridelený elektromobil na služobné aj súkromné použitie, a preto by sa aj táto náhrada mala rozdeliť na dve časti. Každá časť má totiž iný daňový režim. Predpokladajme, že zamestnanec v danom mesiaci použil elektromobil na služobné účely (60 % jázd) a súkromné účely (40 % jázd).

Časť náhrady za nabíjanie elektromobilu, ktorá sa vzťahuje na služobné účely.

Časť náhrady, vzťahujúca sa na služobné účely, by predstavovala 36 eur (60 % x 300 kWh x 0,20 eur/kWh).
Pre zdanenie takejto náhrady u zamestnanca je dôležité, či používa na nabíjanie svoj vlastný wallbox alebo wallbox, ktorý je obchodným majetkom zamestnávateľa. V oboch prípadoch je však možné takúto náhradu za elektrinu u zamestnanca oslobodiť už teraz, ale len za predpokladu, že ide o kalkuláciu skutočných a preukázateľne vynaložených výdavkov zamestnanca. V prípade súkromného wallboxu zamestnanca je možné dokonca oslobodiť aj náhradu za používanie samotného wallboxu.
Ak by sa zamestnávateľ rozhodol pre poskytovanie paušálnej čiastky bez ohľadu na skutočné a preukázateľné výdavky zamestnanca – čo je administratívne určite jednoduchší spôsob – takúto náhradu by zamestnávateľ musel považovať za zdaniteľný príjem na strane zamestnanca a zdaniť ju ako príjem zo závislej činnosti v plnej výške.

Náhrada by bola daňovým výdavkov u zamestnávateľa, za predpokladu splnenia všeobecného testu daňového výdavku (výdavok na dosiahnutie, zabezpečenie a udržania zdaniteľných príjmov). Išlo by o mzdové a ostatné pracovnoprávne nároky zamestnancov, ktoré sú uvedené ako taxatívny daňový výdavok v zákone o dani z príjmov.

Časť náhrady za nabíjanie elektromobilu, ktorá sa vzťahuje na súkromné účely.

Časť náhrady vzťahujúca sa na súkromné účely by predstavovala 24 eur (40 % x 300 kWh x 0,20 eur/kWh).

Ak by sa zamestnávateľ rozhodol preplácať zamestnancovi aj časť náhrady, ktorá sa vzťahuje na súkromné použitie, takáto časť náhrady bude u zamestnanca vždy zdaniteľným príjmom a nie je možné ju od dane z príjmov zo závislej činnosti oslobodiť. Pri používaní wallboxu vo vlastníctve zamestnávateľa môže zamestnancovi v súvislosti so súkromnými jazdami navyše vzniknúť aj nepeňažný príjem.

U zamestnávateľa by bola takáto vyplatená náhrada štandardne neuznaným daňovým výdavkov, nakoľko sa nevzťahuje k zdaniteľným výnosom. Zákon o dani z príjmov však umožňuje upraviť takúto náhradu ako  zamestnanecký benefit a považovať ju za daňový výdavok. Poskytovanie takejto náhrady musí byť dohodnuté vo vnútornom predpise, v kolektívnej zmluve alebo pracovnej zmluve a na strane zamestnanca musí byť preukázateľne zdanená ako príjem zo závislej činnosti.

AKÉ JE AKTUÁLNE DAŇOVO EFEKTÍVNE RIEŠENIE?

Oslobodiť vyplatenú náhradu u zamestnanca od dane z príjmov zo závislej činnosti je možné už aj v súčasnosti. Oslobodiť však možno len náhradu, ktorá sa vzťahuje na služobné jazdy a používanie služobného elektromobilu na podnikateľské účely. Aktuálne je to však administratívne náročnejší proces, pretože musí ísť o kalkuláciu a preukázanie skutočných výdavkov zamestnanca. Zákon o dani z príjmov umožňuje v niektorých prípadoch zjednodušenie a to využitím paušalizácie výpočtu náhrady.

Je však v záujme zamestnávateľa, aby bola náhrada u zamestnanca oslobodená. Vtedy sa zamestnávateľovi nebudú mzdové náklady zbytočne navyšovať o odvody zo zdaniteľného príjmu. Preplácanie náhrady, vzťahujúcej sa len na služobné použitie elektromobilu, je daňovo efektívne riešenie.

Používame súbory cookies na zaistenie funkčnosti webu a s vaším súhlasom aj na personalizáciu obsahu našich webových stránok. We use cookies to ensure the functionality of the website and, with your consent, to personalize the content of our website. View more
Nastavenia cookies
Súhlasím
Odmietnuť
Cookies
Zásady súborov cookies
Názov súboru cookie Active
Čo sú cookies? Súbory cookies a ďalšie technológie nám pomáhajú zlepšovať naše služby, pomáhajú nám analyzovať výkon webu a umožňujú nám pomáhať zákazníkom vo výbere správneho tovaru. V nastavení si môžete vybrať, ktoré cookies môžeme používať. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. What are cookies? Cookies and other technologies help us improve our services, help us analyze website performance and enable us to help customers choose the right product. In the settings, you can choose which cookies we can use. You can withdraw your consent at any time.
Uložiť nastavenia
Nastavenia cookies